Nasze propozycje

Rozwój dziecka od urodzenia do 3 roku życia Rozwojowa Skala Obserwacyjna

Każdy żywy organizm od chwili zaistnienia odbiera sygnały z otoczenia i jest zdolny do reagowania na nie. Dotyczy to również noworodka. Jego wrodzone kompetencje, aktywność i mechanizmy uczenia umożliwiają mu szybkie nabywanie wiedzy o sobie, innych ludziach i przedmiotach oraz o zdarzeniach zachodzących w otaczającym świecie. Umożliwiają również coraz bardziej niezależne i skuteczne działanie w nim. Powstawaniu tej wiedzy i nabywaniu sprawności działania w pierwszych trzech latach życia dziecka oraz roli, jaką pełnią w tym procesie opiekunowie i pedagodzy, poświęcona jest pierwsza część książki autorstwa Marii Piszczek

Druga część pracy zawiera Rozwojową Skalę Obserwacyjną przeznaczoną do badania dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat. Jej autorami są pedagodzy pracujący w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Szkole Podstawowej nr 150 w Krakowie. Uwzględnione w każdym z przedziałów wiekowych skali (rok, trzy lata i 6 lat) umiejętności są kamieniami milowymi w rozwoju dziecka, wyznaczającymi kolejno osiągane przez nie etapy. Ich brak może oznaczać opóźnienie lub zaburzenie rozwoju i wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy, wskazania przyczyn i podjęcia szybkiej terapii.

tytuł: Rozwój dziecka od urodzenia do 3 roku życia Rozwojowa Skala Obserwacyjna
autor: Maria Piszczek
ISBN: 978-83-930483-8-0
Rok wydania: 2015
oprawa: okładka miękka
ilość stron: 166
format: B5
wydawca: Wydawnictwo ES
wydanie pierwsze

Autyści Indywidualne i grupowe metody terapii Zajęcia adresowane do rodziców

Autyści Indywidualne i grupowe metody terapii Zajęcia adresowane do rodziców najnowsza publikacja dr Marii Piszczek (czerwiec 2014r.)

"Dziecko z autyzmem nie żyje w próżni, musi więc umieć nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, cieszyć się z porozumienia i współpracy z nimi. W większym stopniu niż nawet bardzo intensywne formy terapii i edukacji, mogą mu w tym pomóc przyjaźnie nastawieni rówieśnicy i rodzina. Nie stanie się to jednak automatycznie, nie wystarczy umieszczenie dziecka w placówce integracyjnej i udzielenie rodzicom wskazówek wychowawczych. To nie działa. Konieczne jest udzielenie jednym i drugim wsparcia. Wymaga go przede wszystkim rodzina, borykająca się nie tylko z trudem wychowania niepełnosprawnego dziecka, ale również z wieloma problemami dnia codziennego. W opracowaniu zamieszczone są metody ukierunkowane na pomoc rodzinie dziecka z autyzmem."

tytuł: Autyści Indywidualne i grupowe metody terapii Zajęcia adresowane do rodziców
autor: Maria Piszczek
ISBN: 978-83-930483-7-3
oprawa: okładka miękka
ilość stron: 200
format: B5
wydawca: Wydawnictwo ES
wydanie pierwsze

Masaż logopedyczny -książka + płyta DVD

Masaż logopedyczny - książka z filmem DVD, którego treścią jest badanie i ocena logopedyczna dzieci z grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju mowy.

Film powstał przed kilkunastu laty spontanicznie na potrzeby szkoleniowe w ramach kursu "profilaktyka logopedyczna" i dzięki otwartości rodziców, którzy zgodzili się na filmowanie zajęć z ich dziećmi. Masaż, którego konieczność była dostrzegana a skutki były widoczne i wymierne ewaluował w miarę nabytych doświadczeń. Obserwacja dzieci podczas jego stosowania, zmiany, korekty i modyfikacja w stosunku do przedstawionego na filmie są zapisane w ostatecznej jego wersji w formie przedstawionych rysunków i ich opisu".

tytuł: "Masaż logopedyczny" książka + płyta DVD
autor: Elżbieta Stecko
ISBN: 978-83-930483-0-4
oprawa: okładka miękka
ilość stron: 72
format: A5
wydawca: Wydawnictwo ES
wydanie drugie

Logopedia małego dziecka -książka + płyta DVD

Logopedia małego dziecka -książka z filmem DVD "Badanie logopedyczne noworodków" powstała z myślą o logopedach, którzy tradycyjnie pracują z dziećmi starszymi, tzn. po ukończeniu 3. rż. Z rozmysłem używam sformułowania "tradycyjnie", albowiem takie dzieci są najczęściej kierowane na konsultacje bądź ćwiczenia logopedyczne. (. ) Niestety zarówno tradycja, jak i kształcenie logopedów czynią białą plamą okres do 3. rż. - obszar, o którym intuicyjnie (i nie tylko) wiemy, że ma istotne znaczenie dla rozwoju komunikacji i mowy, ale praktycznie jest niezagospodarowany.

(.) Trudno więc oczekiwać, aby mając wiedzę teoretyczną, mogli ją potwierdzać doświadczeniem, a Ci, którzy mają nieliczne kontakty z dzieckiem najmłodszym - czuli się kompetentni i sprawni w określaniu problemu. Niezbędna jest bowiem doskonale znana norma i na jej tle rozpoznawanie deficytów i zaburzeń.

Tak też jest skonstruowana niniejsza publikacja składająca się z trzech części, które należy czytać linearnie, tzn. to samo zagadnienie w części I - norma, w II - objawy odstępstw (deficyty, nieprawidłowości) i III - propozycja postępowania. Na przykład: I. Badanie noworodka - wrażliwość twarzy na dotyk. II. Nadwrażliwość twarzy na dotyk - objawy i skutki. III. Nadwrażliwość twarzy na dotyk - postępowanie.

Badania są proponowane w istotnych okresach życia dziecka ważnych dla rozwoju funkcji warunkujących kształtowanie się komunikacji werbalnej - mowy.

tytuł: Logopedia małego dziecka -książka + płyta DVD
autor: Elżbieta Stecko
ISBN: 978-83-930483-5-9
oprawa: okładka miękka
ilość stron: 82
format: A5
wydawca: Wydawnictwo ES

Zapiski z pracy logopedy

Publikacja skierowana jest do osób pracujących z małymi pacjentami, m.in. lekarzy, psychologów i logopedów. Dr Elżbieta Stecko wskazuje na fakt, że rozwój języka i mowy to proces trwający od początku życia dziecka, nie rozpoczynający się w określonym momencie życia i rozwoju człowieka.

Książka jest zebraniem materiałów rozproszonych w mało dostępnym piśmiennictwie medycznym, publikowanych w niewielkim nakładzie, autorka wzbogaciła materiał o nowe informacje dotyczące rozwoju języka i mowy.

"Publikacja spełni swoje zadanie, jeśli zachęci lekarzy i logopedów do wyjścia z zaklętego kręgu pozornych nieważności problemów , niemożności działań i małej wiary w swoje możliwości."
- Elżbieta Stecko

tytuł: Zapiski z pracy logopedy
autor: Elżbieta Stecko
ISBN: 978-83-930483-4-2
oprawa: okładka miękka
ilość stron: 198
format: B5
wydawca: Wydawnictwo ES

Masaż logopedyczny

"Masaż logopedyczny - film, przed kilkunastu laty powstał spontanicznie na potrzeby szkoleniowe w ramach kursu "profilaktyka logopedyczna" i dzięki otwartości rodziców, którzy zgodzili się na filmowanie zajęć z ich dziećmi. Masaż, którego konieczność była dostrzegana a skutki były widoczne i wymierne ewaluował w miarę nabytych doświadczeń. Obserwacja dzieci podczas jego stosowania, zmiany, korekty i modyfikacja w stosunku do przedstawionego na filmie są zapisane w ostatecznej jego wersji w formie przedstawionych rysunków i ich opisu."
- Elżbieta Stecko

Masaż logopedyczny  - książka + płyta DVD:
tytuł: Masaż logopedyczny
autor: Elżbieta Stecko
ISBN: 978-83-930483-0-4
oprawa: okładka miękka
ilość stron: 76
format: A5
NAKŁAD WYCZERPANY w 2013r.

Jąkanie uwarunkowane obniżoną aktywnością histydazy

Rozprawa powstała w wyniku wieloletniej pracy autorki z dziećmi z zaburzeniami mowy współwystępującymi z upośledzeniem umysłowym, niedosłuchem, chorobami neurologicznymi, psychicznymi i metabolicznymi. Znaczną grupę podopiecznych stanowią dzieci, u których określenie przyczyn zaburzeń mowy jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.SPRAWDŹ JAK MÓWIĘ - KARTA BADANIA LOGOPEDYCZNEGO Z MATERIAŁAMI POMOCNICZYMI autorstwa dr Elżbiety Stecko

Proponowana karta autorstwa dr Elżbiety Stecko jest wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, począwszy od noworodków po starszy wiek szkolny, o różnym poziomie rozwoju psychoruchowego i umysłowego.  Doświadczenia autorki zadecydowały o wyborze funkcji oraz szczegółowej ocenie zgodnie z poziomem trudności ich realizacji.

Precyzyjna skala oceny ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w obrazie klinicznym których są zaburzenia i opóźniony rozwój mowy oraz czynności ją determinujących. Po przebadaniu statystycznie istotnej grupy dzieci w wieku 3-7 lat ustalono normy poziomu sprawności artykulatorów, które mogą służyć jako punkt odniesienia dla uzyskanych ocen u dzieci z deficytami.

Karta składa się z wywiadu i trzech części, których zebrane wyniki łącznie dają obraz możliwości i rozwoju dziecka od urodzenia do zakończenia ćwiczeń logopedycznych lub chwili obecnej.

Całość obrazu rozwoju mowy dziecka tworzą wyniki wszystkich części, jednakże można korzystać z każdej z nich niezależnie od pozostałych. Stosowanie całości ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci z zaburzeniami i opóźnionym rozwojem mowy, deficytami rozwojowymi, obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym, albowiem umożliwia rejestrację stanu dziecka, wyznacza plan usprawniania oraz pozwala na śledzenie uzyskiwanych efektów.
NEUROLOGOPEDYCZNE STUDIA PRZYPADKÓW TOM 1 - ZBIÓR PRAC pod redakcją dr Elżbiety Stecko

"Neurologopedyczne studia przypadków" tom 1 pod redakcją Elżbiety Stecko to niewątpliwie ewenement na logopedycznym rynku wydawniczym.

Swoją oryginalność i niezwykłość publikacja ta zawdzięcza bogatym i różnorodnym tematycznie opisom przypadków, z którymi autorki zetknęły się w swojej praktyce zawodowej. Przedstawia, między innymi, pacjentów dotkniętych afazją, jąkaniem, autyzmem, a także osoby z zespołem Cornelii de Lange, małomózgowiem pierwotnym, nietypową postacią fenyloketonurii, kruchego chromosomu X. Przypadki te, zaprezentowane w jasny i ciekawy sposób, są cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami neurologopedycznymi.

Książki są odpowiedzią na zapotrzebowanie logopedów i studentów, którzy poszukują praktycznych informacji dotyczących leczenia swoich pacjentów.


Spis prac zawartych w publikacji - tom 1:

 • Anna Andrzejewska: Dziecko z niedoczynnością tarczycy.
 • Magdalena Bieniek: Obraz zaburzeń językowych u osoby z afazją.
 • Izabela Binkowska: Studium przypadku pacjenta z afazją ruchową Broca
 • Justyna Boczar: Studium przypadku dziecka jąkającego się
 • Ewa Dębińska-Dzidek: Studium przypadku dziecka z opóźnieniem rozwoju mowy o trudnej do określenia etiologii
 • Grażyna Garwoła: Studium przypadku dziecka z zespołem Sturge'a-Webera
 • Joanna Gemra: Studium przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym
 • Regina Golińska: Afazja pourazowa - studium przypadku
 • Jolanta Grzegorzek: Studium przypadku chorej z afazją czuciową Wernickego
 • Dorota Haszko: Studium przypadku dziecka z podśluzówkowym rozszczepem podniebienia miękkiego
 • Agnieszka Jakubowska: Studium przypadku dziecka z dysartrią startą
 • Karolina Kalota-Wilczyńska: Studium przypadku dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Dorota Kamińska: Studium przypadku dziecka z grupy ryzyka zaburzonego rozwoju psychoruchowego
 • Karolina Kostro: Studium przypadku dziecka z zespołem Cornelii de Lange
 • Renata Krasnodębska: Studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną - upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Agnieszka Kwaśny: Studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością umysłową
 • Grażyna Kwiatkowska-Żelazny: Studium przypadku dziecka z zespołem kruchego chromosomu X Monika Malicka: Diagnoza i terapia dziecka z wrodzoną wadą mózgu - holoprosencephalią semilobar.
 • Eliza Matelowska: Studium przypadku dziecka z małomózgowiem pierwotnym
 • Iwona Orzełowska: Studium przypadku dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Wioleta Osuch: Studium przypadku jedenastoletniego chłopca z jąkaniem organicznym
 • Aneta Pakieła: Studium przypadku chorego z afazją Wernickego
 • Alina Pankiewicz: Diagnoza logopedyczna 8-letniego chłopca autystycznego
 • Izabela Piotrowska: Studium przypadku chorego z afazją ruchową
 • Ewa Podbielkowska: Studium przypadku dziecka z padaczką lekooporną
 • Mirosława Ponicka: Studium przypadku dziecka z nietypową postacią fenyloketonurii
 • Alicja Puciato: Studium przypadku dziecka niesłyszącego z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Jolanta Rogalska-Wojciechowska: Studium przypadku dziecka z alalią motoryczną
 • Katarzyna Rutkiewicz: Studium przypadku dziecka z dysfazją rozwojową
 • Magdalena Sałach-Zapaśnik: Studium przypadku dziecka z zaburzeniami w komunikacji i opóźnionym rozwojem mowy. Diagnoza logopedyczna
 • Anna Skoczylas: Studium przypadku dziecka jąkającego się
 • Danuta Wardawa: Studium przypadku dziecka z dysfazją rozwojową (ekspresyjną)
 • Barbara Więcek: Wspomaganie rozwoju dziewczynki z aberracją chromosomu 18. ze szczególnym uwzględnieniem mowy.
 • Barbara Wiśniewska: Opóźniony i zaburzony rozwój mowy u dziecka z rozszczepem podniebienia miękkiego i obciążającym wywiadem ciążowo-okołoporodowym.
 • Elżbieta Wrzołek-Kamińska: Wpływ zespołu wad ośrodkowego układu nerwowego na rozwój podstawowych funkcji życiowych


NEUROLOGOPEDYCZNE STUDIA PRZYPADKÓW TOM 2 - ZBIÓR PRAC pod redakcją dr Elżbiety Stecko

"Neurologopedyczne studia przypadków" tom 1 i tom 2 pod redakcją Elżbiety Stecko to niewątpliwie ewenement na logopedycznym rynku wydawniczym.

Swoją oryginalność i niezwykłość publikacja ta zawdzięcza bogatym i różnorodnym tematycznie opisom przypadków, z którymi autorki zetknęły się w swojej praktyce zawodowej. Przedstawia, między innymi, pacjentów dotkniętych afazją, jąkaniem, autyzmem, a także osoby z zespołem Cornelii de Lange, małomózgowiem pierwotnym, nietypową postacią fenyloketonurii, kruchego chromosomu X. Przypadki te, zaprezentowane w jasny i ciekawy sposób, są cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami neurologopedycznymi.

Książki są odpowiedzią na zapotrzebowanie logopedów i studentów, którzy poszukują praktycznych informacji dotyczących leczenia swoich pacjentów.


Spis prac zawartych w publikacji - tom 2:

 • Katarzyna Aronowicz: Opóźniony rozwój mowy u dziecka z podejrzeniem wady genetycznej.
 • Anna Balicka: Studium przypadku dziecka z dysartrią startą.
 • Sylwia Bieńkowska: Studium przypadku dziecka z małogłowiem pierwotnym.
 • Aneta Brzezińska: Jąkanie u 17-letniego chłopca - studium przypadku.
 • Monika Chruścielewska: Stan mowy dziecka z zespołem Aperta.
 • Sylwia Dudek: Studium przypadku dziecka z dysartrią startą.
 • Katarzyna Gewartowska: Studium przypadku dziecka z zespołem Pradera-Williego
 • Joanna Ilnicka: Opóźniony rozwój mowy u dziecka z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia oraz zaniedbaniami środowiskowymi.
 • Iwona Korżyńska-Czerech: Studium przypadku 5-letniej dziewczynki z epilepsją.
 • Katarzyna Kuzimska-Bartnik: Studium przypadku chłopca z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym.
 • Arletta Maciejczuk: Studium przypadku dziecka z zespołem Downa.
 • Wioleta Osuch: Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku żłobkowym - z doświadczeń neurologopedy pracującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Aneta Popławska: Kompetencja komunikacyjna chłopca autystycznego.
 • Katarzyna Skrzypczak: Studium przypadku dziecka z niedokształceniem mowy na tle autyzmu.
 • Magdalena Stępień: Studium przypadku dziecka z zaburzeniami mowy o charakterze alalii motorycznej z komponentą dysartrii.
 • Wiesława Szustkiewicz: Poziom funkcji słuchowo-językowych u dzieci w wieku przedszkolnym jako predyktor trudności w czytaniu i pisaniu. Rola diagnozy wielospecjalistycznej we wczesnej profilaktyce ryzyka dysleksji.
 • Marta Wiechowska-Pykała: Studium przypadku szesnastoletniego chłopca z niepłynnością mowy.
 • Jolanta Więckowicz: Studium przypadku dziecka z podejrzeniem zespołu Landaua-Kleffnera.NEUROLOGOPEDYCZNE STUDIA PRZYPADKÓW TOM 3 - ZBIÓR PRAC pod redakcją dr Elżbiety Stecko

"Neurologopedyczne studia przypadków" tom 1, 2 i 3 pod redakcją Elżbiety Stecko to niewątpliwie ewenement na logopedycznym rynku wydawniczym.

Swoją oryginalność i niezwykłość publikacja ta zawdzięcza bogatym i różnorodnym tematycznie opisom przypadków, z którymi autorki zetknęły się w swojej praktyce zawodowej. Przedstawia, między innymi, pacjentów dotkniętych jąkaniem i autyzmem, afazją, osoby z zespołem Downa, "kociego krzyku", Nijmegen, Arnolda-Chiariego, Dandy'ego-Walkera, Landaua-Kleff nera, Pradera-Williego i Aperta, a także z dysartrią startą, małogłowiem pierwotnym i całkowitym rozszczepem podniebienia. Przypadki te, zaprezentowane w jasny i ciekawy sposób, są cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami neurologopedycznymi.

Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie logopedów i studentów, którzy poszukują praktycznych informacji dotyczących leczenia swoich pacjentów.


Spis prac zawartych w publikacji - tom 3:

 • Emilia Bagińska: Brak mowy u dziecka o nieustalonej etiologii.
 • Justyna Bilińska: Studium przypadku chłopca z zespołem ataksja-teleangiektazja.
 • Karolina Borczak: Studium przypadku dziewczynki z zespołem Angelmana.
 • Izabela Czaplicka: Dysartria starta czy opóźniony rozwój mowy? Studium przypadku.
 • Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska: Opóźniony rozwój mowy jako następstwo deprywacji środowiskowej - studium przypadku.
 • Katarzyna Dziurkowska: Studium przypadku dziewczynki z dysartrią po wypadku komunikacyjnym.
 • Magdalena Fijałkowska: Opóźniony rozwój mowy czynnej u dziecka z obciążonym okresem I trymestru ciąży.
 • Anna Gajewska: Studium przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy i procesów integracji sensorycznej.
 • Olga Jakubiel: Neurologopedyczne studium przypadku 20-letniej pacjentki jąkającej się.
 • Dorota Jasińska: Studium przypadku dziecka z zespołem Arnolda-Chiariego.
 • Aleksandra Kaczyńska: Studium przypadku chłopca z dysartrią mieszaną - ataktyczno-wiotką.
 • Iwona Kamińska: Opóźniony rozwój kompetencji komunikacyjnych i mowy u dziecka z zespołem mikrodelecji 22q11.2. Studium przypadku.
 • Dominika Kościelniak: Studium przypadku dziecka z dysartrią startą.
 • Aneta Kotomska-Jachna: Studium przypadku chorej z afazją czuciową Wernickego.
 • Małgorzata Krzemińska: Studium przypadku dziecka z zespołem Williamsa.
 • Dorota Lachowicz-Piędziejewska: Studium przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Daria Lepa: Studium przypadku dziecka z defi cytami rozwojowymi. Obserwacja rozwoju mowy.
 • Joanna Ławicka: Studium przypadku dziecka z dysartrią startą w zespole genetycznym.
 • Maria Malara-Adach: Studium przypadku dziecka z zespołem Pradera-Williego.
 • Paulina Naruszewicz: Diagnoza logopedyczna i propozycja wspomagania rozwoju niemowlęcia z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym - studium przypadku.
 • Katarzyna Oulmokhtar: Studium przypadku dziecka z dysartrią mieszaną.
 • Ewelina Pałasz-Urlich: Studium przypadku dziecka z zespołem Nijmegen.
 • Ilona Prządka-Bawej: Studium przypadku chorej z ataksją móżdżkowo-rdzeniową typu 1 (SCA1).
 • Anna Raczyńska: Studium przypadku dziecka z zespołem "kociego krzyku" (Cri du Chat syndrome).
 • Katarzyna Rusek: Studium przypadku dziecka z niezdiagnozowanym zespołem genetycznym.
 • Jolanta Rynkowska: Studium przypadku chłopca z dysartrią startą.
 • Iwona Rzymowska: Studium przypadku dziewczynki z zespołem Axenfelda-Riegera.
 • Anna Stępkowska: Wczesna interwencja logopedyczna u wcześniaków z ciąży trojaczej - studium przypadku.
 • Irena Surdej: Studium przypadku dziecka z całkowitym rozszczepem podniebienia (syndrom Pierre-Robin).
 • Agnieszka Węgier: Poziom rozwoju mowy u dziecka z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie. Studium przypadku.
 • Jagoda Wielgosz: Studium przypadku dziewczynki z zespołem Downa.
 • Marta Wilczopolska: Poziom rozwoju mowy chłopca z zespołem Dandy'ego-Walkera.
 • Iwona Wojcieszuk: Stymulacja logopedyczna wyrównująca wczesne deficyty rozwojowe.
 • Malwina Zawieja: Zaburzenia rozwoju mowy i kompetencji komunikacyjnych u dziecka ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu wczesnodziecięcego.

W PRZYGOTOWANIU:

 • SŁYSZĘ, MÓWIĘ I CZYTAM - program komputerowy dr Elżbieta Stecko
 • PIOTRUSIE LOGOPEDYCZNE dr Elżbieta Stecko
 • BAJKI LOGOPEDYCZNE dr Elżbieta Stecko
 • KOLOROWANKI LOGOPEDYCZNE pod redakcją dr Elżbiety Stecko